Deelnemende gemeenten

logozwklein3
Hoe werkt TiF
De Werkgroep TiF komt drie keer per jaar bijeen: een voorjaarsvergadering, een zomerexcursie en een najaars-vergadering. Door middel van een actie-jaarplan wordt vastgelegd welke onderwerpen per jaar zullen worden behandeld. Een voorbeeld van zo’n onderwerp is “verschralendmaaibeheer”. Aan de hand van een raamwerk inventariseert ieder lid van de Werkgroep binnen zijn of haar gemeente de ervaringen met het verschralend maaibeheer. Deze ervaringen worden onderling uitgewisseld. Als een onderwerp voldoende is uitgediept, wordt er een samenvattende notitie opgesteld.
Wie vormen TiF 

Begonnen met zes deelnemers is TiF langzaam maar zeker gegroeid.
Binnen de huidige Werkgroep zijn de gemeenten Amstelveen, Apeldoorn, Delft, Den Helder,
Den Haag, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Schiedam, ‘s-Hertogenbosch, Uithoorn en Vlaardingen actief.
Kort profiel: Apeldoorn
p006_0_04_01Apeldoorn ligt in een prachtige groene omgeving. Aan de oostkant ligt de IJsselvallei, aan de westkant de Veluwe. Ongeveer drievijfde van het grondgebied van Apeldoorn bestaat uit natuurgebied. Het groen zorgt voor de verbinding van de stad en het platteland. Dat is overigens iets dat ook in de genen van onze stad te vinden is: de faciliteiten en aantrekkelijkheid van de stad, gecombineerd met de vriendelijkheid van een dorp. Kernkwaliteiten die de moeite waard zijn, die we in Apeldoorn willen behouden en waar mogelijk versterken. Daarom geeft Apeldoorn in nieuwe woongebieden eerst groene locaties een plaats en kijkt pas dan waar plekken voor wonen en werken kunnen komen. Zo zorgt Apeldoorn voor voldoende groen en natuur in de woonomgeving en dat zorgt er weer voor dat mensen zich prettig voelen in de stad. Werken, wonen en recreëren gaan hand in hand in Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft 157.057 inwoners.
Kort profiel: Lelystad
p006_1_06Lelystad (75.000 inwoners, grootste gemeente van Nederland) Lelystad is een natuurrijke stad en behoort tot de top 3 van de beste biodiversiteits gemeentes van Landschapsbeheer. Er is een monitoringsplan voor Flora en Fauna. De wilde plantentuin wordt in 2011 al 25 jaar door vrijwilligers onderhouden. Lelystad is sinds 1990 onderdeel van de werkgroep Toepassing Inheemse Flora. Het groen in Lelystad wordt zo natuurlijk mogelijk beheerd. Ecologisch bermen en beplantingen zijn de basis voor het groenbeheer. Het motto is: Bloeien waar het kan, maaien waar het moet.
Kort proviel: Vlaardingen
p006_0_06_01Vlaardingen is een stad van contrasten. Natuur en industrie, plezierjachten en beroepsscheepvaart, ecologie en wonen. Grote schepen meren aan in de Vlaardingse havens. Langs de Nieuwe Maas ligt industrie. Maar voor groen en recreatie heeft Vlaardingen het gezicht gericht naar het open veenweidelandschap van Midden-Delfland. Een netwerk van fietspaden dooradert de stad en verbindt de wijken met het groen rondom de stad. De industriële omgeving prikkelt Vlaardingers om extra hard te werken aan een groene stad. Beleid dat zijn vruchten heeft afgeworpen. De stad is rijkelijk voorzien van groenoases zoals de heemtuin in de Westwijk, stadspark ‘t Hof in het centrum en het natuurpark in Holy. Wie de stad van bovenaf bekijkt, ziet een klavertje vier. Er zijn drie bebouwde stadsdelen met groene parken en nerven van ecologisch groen dat vanaf het ommeland en de Vlaardingse vaart tot aan de voordeur in de woonwijken komt. De Broekpolder, een natuur- en recreatiegebied, is het vierde – helemaal groene- klaverblad. Dit maakt Vlaardingen tot een verrassend groene stad. 
Kort profiel: Amstelveen
Amstelveen_info_logoAmstelveen is een welvarende groene voorstad van Amsterdam, gelegen te midden van de dynamiek van de noordelijke randstad en met een blik op het Groene Hart. Amstelveen telt een kleine 90.000 inwoners. De stad heeft met de toepassing van wilde planten een traditie opgebouwd die begonnen is in 1939 met Chris Broerse en Koos Landwehr. De heemparken en het heemgroen genieten nationale en internationale bekendheid. Regelmatig worden er groepen ontvangen. Van de heemparken hebben in 2011 het Jac. P. Thijssepark en de Braak de status van rijksmonument gekregen. Naast de heemparken is de toepassing van wilde planten overal in de stad aan te treffen. Heemplantsoenen, (heem)parken, bloemrijke bermen, natuurvriendelijke oevers en waterlopen verbinden de wijken en het buitengebied tot een aantrekkelijk leefklimaat voor mens, dier en plant. Als een van de weinigen heeft Amstelveen een heemkwekerij, worden zaden gewonnen en uitgezaaid in de stad. Vakmanschap en vakkennis staan hoog in het vaandel. Website Amstelveense heemparken: www.thijssepark.nl – Gemeente website www.amstelveen.nl
 
Kort profiel: Leiden
p006_0_07_01Leiden, een historische binnenstad, studenten en het drie oktoberfeest. Maar er is meer! Het langste en afwisselendste Singelpark van Europa bijvoorbeeld. Leiden is een TIF-lid van het eerste uur. Vanuit het heempark trok de inheemse flora langzaamaan de stad in. Je vindt er nu een uitgebreid netwerk van natuurlijk beheerde bermen, natuurvriendelijke oevers. En bijna geen park ontkomt meer aan een inheemse beplanting.Via het Stadsnatuurmeetnet verzamelen en analyseren we gegevens over de natuur in stad. Deze informatie gebruiken we bij het opzetten van beheerplannen en grootschalige renovaties. Als dichtbevolkte oude stad,  heeft Leiden weinig ruimte voor groen. Omdat groen van groot belang is voor de stad  gaan we de komende jaren het omliggende landschap ontsluiten met groene natuurlijke verbindingen. Vanaf het groene Singelpark lopen straks mooie groene recreatieve routes naar het Leidse ommeland.En waar ga je dan naar toe? Voor elk wat wils! Aan de oostkant het veenweidelandschap, aan de noordoostkant het plassengebied en aan de westkant de landgoederenzone. Bovendien liggen de duinen en de zee op een steenworp afstand. Naast die aantrekkelijke ligging en het gezellige centrum hebben we ook bijzondere parken, zoals de Leidse Hout, Polderpark Cronesteyn en Park de Bult. Al met al genoeg redenen om Leiden eens met een groen georiënteerd bezoek te vereren.
Kort profiel: Haarlemmermeer
gemeente-haarlemmermeer-kleur
De Haarlemmermeer is een bijzonder gevarieerde gemeente, waar bovendien nogal wat ontwikkelingen gaan de zijn. De gemeente bestaat uit 28 kernen, van groot ( Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp) tot heel klein ( Beinsdorp, Nieuwerbrug). En niet te vergeten de hele luchthaven Schiphol, een stad op zich. Er is in dit nog niet zo oude akkerbouwgebied (drooglegging in 1852) een voortdurende transformatie bezig naar bedrijventerreinen, infrastructuur, kassenvelden en woningbouw. Daarbij de benodigde recreatieruimten, zoals Park 21 en delen van onze westelijke rand. En op wat kleinere schaal recreatiebossen en waterplassen vlak bij de stedelijke kernen: het Haarlemmermeerse bos en recreatieplas Toolenburg. In Haarlemmermeer is steeds meer natuur te vinden. Juist in samenhang met de recreatieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een mooie heemtuin, de Heimanshof, maar ook speciale plekken langs de Geniedijk met forten dwars door de Haarlemmermeer heen (onderdeel van de Stelling van Amsterdam). De grondsoort, kalkrijke klei en zavel, helpt ons daarbij geweldig. Wanneer over enige tijd de gemeente Haarlemmerliede zich bij ons voegt, komt nog veel meer natuur binnen onze grenzen, met veenweidegebieden en recreatiebossen.
Kort profiel: Den Haag
Den Haag mooie stad achter de duinen…
Den Haag ligt aan zee, veilig beschermd door de jonge duinen waar bebouwing, mooie bossen, landgoederen, parken en duingebieden elkaar afwisselen en versterken. De aanwezigheid van groene pareltjes zoals het Westduinpark, Solleveld, Ockenburgh, Waalsdorpervlakte, Meer en Bos, Haagse bos, Zuiderpark, Sorgvliet, Scheveningse bos hebben er mede voor gezorgd dat Den Haag in 2017 is uitgeroepen tot groenste stad van Nederland. Den Haag is een unieke stad met nu al meer dan 570.000 inwoners en is opgedeeld in 8 stadsdelen: Escamp, Loosduinen, Scheveningen, Wateringse Veld, Laak, Centrum, Haagse Hout, Leidschenveen/Ypenburg.
Den Haag kent bovendien een bijzondere ontstaansgeschiedenis.
De stad bevindt zich in een geografisch gebied waar strandwallen (zand), strandvlakten (veen) en zeekleigebieden elkaar afwisselen. In de Romeinse tijd was hier een divers landschap aanwezig van struwelen, graslanden, duinbossen, water en bewoning. Met name de hoger gelegen strandwallen waren geschikt voor bewoning. Toen in de Middeleeuwen de Graven van Holland zich op de strandwal vestigden, ontstond een nederzetting rond het Binnenhof die is uitgegroeid tot de stad die we nu kennen.Van de geschiedenis is niet veel meer van te zien, toch liggen bijvoorbeeld de Laan van Meerdervoort, Loosduinse weg/-kade en het centrum op de oude strandwallen. Naast het Binnenhof zijn gebouwen zoals het Vredespaleis en de Haagse toren gebouwd op dit soort wallen. Ook de restanten van de landgoederen en het Haagse bos (als jachtbos van de Graven van Holland) herinneren ons aan het verleden.Voor veel inwoners van Den Haag zullen de parken, landgoederen, bossen en de duinen de plekken zijn die zij associëren met stadsnatuur. In onze stad bevinden zich naast deze grote groengebieden, verschillende groenstructuren die deze gebieden met elkaar verbinden, de zogenaamde ecologische verbindingszones. Het geheel vormt onze stedelijke ecologische hoofdstructuur.Voor uitgebreide informatie over ons groen kun je terecht op www.denhaag.nl/groen  en voor de jeugd, https://wikikids.nl/Den_Haag#Natuur
 
Kort profiel: ‘s-Hertogenbosch
Kort profiel: Deventer
 
Adreslijst werkgroep TiF
Gemeente Amstelveen
M.R. Hofs
Adviseur, Flora en Fauna
Laan Nieuwer – Amstel 1
1182 JR Amstelveen
Apeldoorn
M.M.O.Groen
t.a.v. de heer E.J.Mulderij
Vlijtseweg 64
7317 AJ Apeldoorns
s-Hertogenbosch
Sector Stadsbedrijven Ingenieursbureau
t.a.v. Carine de Rouw
Postbus 12345
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch
Haarlemmermeer
Polderecoloog H. Nijenhuis
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Den Haag
Dienst Publiekzaken
Stadsdeel Escamp
t.a.v. de heer J. Metselaar
Leyweg 813
2545 HA Den Haag
 
Dienst Stadsbeheer
Afdeling Duurzaamheid en Groen
t.a.v. mevr. E.D. Vogelaar
Postbus 12651
2500 DP Den Haag
Leiden
Dienst Bouwen en Wonen
Afdeling Realisatie
Team Stadsontwerp
t.a.v. Mevrouw K.I.Jansen
Langegracht 72
2312 NH Leiden
Lelystad
Afdeling Stedelijk Beheer
t.a.v. de heer J.Meijerink
Postbus 91
8200 AB Lelystad
Schiedam
Gemeente Schiedam
t.a.v. de heer H.de Kruijf
Beleidsadviseur Groen, Ecologie en Water
Postbus 1501
3100 AE Schiedam
Uithoorn
Bestuursdienst Afdeling Infrastructuur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Vlaardingen
Dienst Openbare Werken sectie Groen
t.a.v. de heer G.Stam
Postbus 1003
3130 EC Vlaardingen
Deventer
Coordinerend uitvoerder
Hanzeweg 19
Postbus 63
7400 AB Deventer
 p006_1_04